ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ОТНОСНО: ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА www.glassdesigne.com

В сила от 23.05.2018 г.

 1. Въведение

Извършвайки дейността си, “Глас Дизайн ” ООД, ЕИК 124627023, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич 9300, ул.Екзарх Антим I, обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни. 

Тази интернет страница www.glassdesigne.com се притежава от “Глас Дизайн “ ООД  и се управлява от Дружеството в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”). 

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. “Глас Дизайн “ ООД   се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет страницата си. 

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. “Глас Дизайн “ ООД   не продава вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

 1. КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. “Глас Дизайн “ ООД   не обработва такава информация за Вас.

 1. СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Глас Дизайн “ ООД   събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на Дружеството за изпълнение на предоставяне на услугите и стоките на “Глас Дизайн “ ООД  .

По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които “Глас Дизайн “ ООД   може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме. Подробна информация за различните видове данни, които се събират, ще намерите, когато използвате съответната услуга на “Глас Дизайн “ ООД   и предоставяте информация на Дружеството.

 

 1. КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ
  – За оформяне на поръка ние събираме вашите лични данни като имена,
  email и телефон.

 2. ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за “Глас Дизайн “ ООД   са:

– Дейности по управление на електронния ни магазин:

– Данни за целите на изпълнение на направена поръчка/и от електронния магазин на “Глас Дизайн “ ООД   на основание сключването на договор ;

– Осчетоводяване и фактуриране на покупките и електронния магазин на основание законовото ни задължение за това;

Използваме лична информация, защото тя ни помага в разработването, доставката и усъвършенстването на продуктите, услугите, съдържанието и рекламата ни.

Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно покупките Ви и промени в правилата, условията и различните ни политики.

 1. РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Личните Ви данни могат да бъдат предоставени на дружества от Групата за целите на статистиката и управление на услугите и качеството на предоставянето им.

За случаите, в които “Глас Дизайн “ ООД   споделя информация за Вас с трети лица – доставчици на “Глас Дизайн “ ООД   ,Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене – “Глас Дизайн “ ООД   да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

 1. ТРАНСФЕР В ТРЕТИ СТРАНИ

Глас Дизайн “ ООД   не прехвърля данните Ви извън Групата в трети страни извън ЕС като правило.

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Глас Дизайн “ ООД   взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Онлайн услугата – ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН използва кодиране чрез защитени способи на всички уеб страници, на които се събира лична информация.

Всички служители на “Глас Дизайн “ ООД   са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.

За случаите, в които “Глас Дизайн “ ООД   споделя информация за Вас с трети лица – доставчици на “Глас Дизайн “ ООД  , Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. 

 1. СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

 1. ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ

Ако сте предоставили Ваши лични данни на “Глас Дизайн “ ООД  , Вие разполагате със следните възможности по всяко време:
– право на достъп до личните Ви данни, обработвани от
“Глас Дизайн “ ООД  ;

– право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
– право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

– правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;

– право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

 

 1. ДЕЦА

Не събираме лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на “Глас Дизайн “ ООД  , свържете се с нас на посочените адреси за контакт в настоящата политика. Ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.

 1. ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни. Ако промените, които направим, са съществени, можем да публикуваме съобщение за направените промени в нашите интернет сайтове. Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за защита на личните данни, да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме.

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 23.05.2018.

 1. ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Ако желаете да се свържете с нас по въпроси , свързани с настоящата политика или защитата на лични данни в “Глас Дизайн “ ООД  , моля свържете се с нас по следните начини:

На имейл адрес: [email protected]

По пощата:Гр.Добри, ул.Екзарх Антим I, “Глас Дизайн “ ООД .